Havdrup Tennis Klub

indkalder til ordinær generalforsamling

onsdag, den 18. marts 2020 kl. 19.00 i klubhuset.


Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år  

til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.  

5. Budget for det kommende år.  

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

7. Valg af formand  

Steen Munkholm er på valg. 

8. Valg af kasserer  

Finn Jensen er ikke på valg. 

9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen  

Kirsten Larsen er på valg.  genopstiller ikke. Vil hjælpe max 1 år mere. 

Ena Munkholm er ikke på valg. 

Jan Hansen er ikke på valg. 

Martin Sonne er ikke på valg. 

10. Valg af revisor  

Steen Klit Andersen er på valg. 

11. Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant  

Suppleant til bestyrelsen: 

Ole Andersen 

Revisorsuppleant: 

Dorthe Christiansen genopstiller

12. Eventuelt  


Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 8. marts 2020. Sendes til tennis@havdrup.dk  

Endelig dagsorden udsendes 11. marts 2020.

Mød op og hjælp bestyrelsen med nye input.