html web templates

§ 1: Navn 


VEDTÆGTER FOR HAVDRUP TENNIS & PADEL KLUB (HTPK)

Udgave 9 af 21. marts 2024

Klubbens navn er: Havdrup Tennis & Padel Klub. (HTPK)

Dens hjemsted er Havdrup by i Solrød Kommune. Klubben er

stiftet den 23. august 1988.

§ 2: Formål

Klubbens formål er at drive Tennis og Padel sport i

Havdrup.

§ 3: Medlemskab af organisation

Klubben er medlem af Tennis Øst (Sjællands Tennis Union, -

under D.I.F. og Dansk Tennis Forbund), og er underlagt

dennes love og bestemmelser.

§ 4: Optagelse af medlemmer

Alle kan blive optaget som medlem af Havdrup Tennis &

Padel Klub. For at imødegå en eventuel for stor

medlemstilgang i forhold til banekapaciteten, kan bestyrelsen

begrænse optagelsen af nye medlemmer til personer,

bosiddende i Solrød Kommune.

Alle personer over 18 år optages som seniormedlemmer med

fuld tegningsret til banereservation. Alle personer, der er 18 år

eller yngre ved årsskiftet, kan optages som ungdomsspillere

med begrænset tegningsret til banereservation. Optagelse af

umyndige, kræver samtykke fra forældre/værge.

Ungdomsspillere, der ønsker fuld tegningsret kan opnå denne

ved at betale seniorkontingent. Som passivt medlem kan

enhver optages. Kun aktive medlemmer må benytte

tennisanlægget.

Regler for banereservation udarbejdes af spilleudvalget, der

nedsættes af bestyrelsen.

§ 5: Kontingent og indmeldelsesgebyr

Foreningens kontingent og indmeldelses- gebyr fastsættes på

den ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales helårligt forud.

§ 6: Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af klubben sker automatisk ved undladelse af

kontingentbetaling indenfor den herfor fastsatte dato.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold

giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at

mindst 3 medlemmer af bestyrelsen stemmer for eksklusion.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse,

have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at

spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende

ordinære generalforsamling. Endelig kan et medlem

ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer

vedtages på generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en

eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har

vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest

8 døgn før generalforsamlingen afholdes,

ligesom medlemmet har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt

på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver

samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter,

jfr. §13. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en

generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem

ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme

majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle

foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts

måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved indkaldelse

via medlemmers E-mail adresser. Dagsordenen bekendtgøres

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag,

der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal

være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i

dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og

har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før

generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved

personligt fremmøde.

Dagsordenen for den ordinære general-

forsamling indeholder følgende punkter:

 Valg af dirigent.

 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

år til godkendelse.

 Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

 Budget for det kommende år.

 Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 Valg af formand.

 Valg af kasserer.

 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

 Valg af 1 revisor.

 Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant.

 Eventuelt.

Der kan på den ordinære generalforsamling kun træffes

afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til

medlemmerne meddelte dagsorden, herunder rettidigt

indkomne forslag fra medlemmerne.

Den valgte dirigent, der leder generalforsamlingen, afgør alle

spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved

simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning. Dirigenten

bestemmer afstemningsmåden, dog skal stemmeafgivningen

foregå skriftligt, såfremt mindst 3 medlemmer eller dirigenten

begærer det.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og

behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes

af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst 1/3 af de

stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til

bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen

afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat

overfor bestyrelsen med oplysning om det/de emner, der

ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder

bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 9: Valg til bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer

foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og

foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til

foreningens vedtægter.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en

kasserer, og yderligere 3 - 5 medlemmer.

Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen

Formanden og kassereren vælges ved direkte valg hvert andet

år, således at formanden vælges på lige årstal og kassereren på

ulige årstal. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af

gangen, således at op til 3 medlemmer vælges i lige årstal og

op til 3 medlemmer vælges i ulige årstal.

§ 10: Konstituering - tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage

efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som

kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand,

næstformand eller sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller

næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6 stk. 2.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske

dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som

kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning

af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden,

næstformanden og kassereren i forening.

§ 11: Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for

den foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskabet og status bekendtgøres for foreningens

medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens

afholdelse.

§ 12: Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen

1 revisor og 1 suppleant jfr. § 7.

Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede

regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab

og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og

beholdninger.

§ 13: Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver

generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer

er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for

forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er

beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med

sædvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne

stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal

stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 14: Foreningens opløsning

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i

dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af

foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til

forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne

stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er

beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor

beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed,

uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til

stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse

om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue,

herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal

her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i

behold, anvendes til idrætslige formål i Havdrup by.

§ 15: Gyldighed

Disse vedtægter er gældende for Havdrup Tennis & Padel

Klub og godkendt af Tennis Øst (Sjællands Tennis Union).

Havdrup, den 21. marts 2024.